Eerste afspraak

Heeft u een eerste afspraak bij ons gemaakt? Dan kunt u zich bij het eerste bezoek melden bij de receptie. Zij kunnen dan nog om (aanvullende) persoonsgegevens vragen voor uw behandeldossier. Verder vragen we u de volgende zaken mee te nemen:

 • Uw ziektekostenverzekering gegevens
 • Geldig identiteitsdocument
 • Eventueel de verwijsbrief

Vervolgens worden vragen gesteld over uw gezondheidsprobleem. Meestal volgt dan een onderzoek, waarbij u gevraagd kan worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld.

Praktijkinformatie

Het team van 201FysioSport bestaat uit 8 fysiotherapeuten met diverse specialisaties (of in opleiding daarvoor) en staat voor specialistische en innovatieve fysiotherapeutische zorg.

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 023-53 111 40. Wanneer het druk is in de praktijk, is het mogelijk dat wij u vragen het antwoordapparaat in te spreken. Per e-mail zijn wij bereikbaar via info@201fysiosport.nl.

Tarieven

We zijn verbonden met alle zorgverzekeraars. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig om uw polis goed na te lezen, of uw zorgverzekeraar te bellen. Wij zijn altijd bereid u te adviseren over een verzekering, maar de verantwoordelijkheid voor de verzekering ligt te allen tijde bij de patiënt. Een lijst met onze tarieven vindt u in de praktijkmap in onze wachtruimte en op onze website.

Aanmelden

Bij aanmelding wordt gevraagd naar uw gegevens, uw verzekering en indien van toepassing, uw verwijsbrief. Het is van belang dat u aangeeft om welke klacht het gaat en of u behandeld wilt worden door een bepaalde fysiotherapeut.

Eerste afspraak

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak? U meldt zich bij de balie en neemt vervolgens plaats in de centrale wachtruimte. Op de afgesproken tijd wordt u opgehaald door de fysiotherapeut. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

 • Eventueel de verwijsbrief
 • Uw ziektekostenverzekering pas
 • Geldig identiteitsdocument
 • Handdoek

DTF

DTF staat voor Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en een aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing niet noodzakelijk is.

Waarneming

Om ervoor te zorgen dat uw behandelproces niet verstoord wordt, nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens verlof voor vakantie, studie of ziekte.

 

Stage

Onze praktijk biedt studenten van diverse opleidingen de mogelijkheid om stage te lopen binnen de praktijk. De stagiaires staan altijd onder supervisie van een fysiotherapeut.

Hygiëne

We verwachten van iedere patiënt/cliënt dat u persoonlijke hygiëneregels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Bij behandeling in de kamer, neemt u zelf een handdoek mee. Als u oefentherapie in de zaal volgt, verwachten wij schone (sport)schoenen en een handdoek.

Afmelden

Als een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om de kosten van de behandeling bij u in rekening te brengen. Let op: niet-, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden.

Voor overige informatie verwijzen wij u graag naar onze algemene voorwaarden, te vinden in de praktijkmap in de algemene wachtruimte van de praktijk en op onze internetsite www.201fysiosport.nl.

Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Dit reglement is onderstaand in zijn geheel geplaatst. Het ligt ook in onze praktijk en u kunt dit ter inzage opvragen bij één van de fysiotherapeuten. U heeft altijd recht op deze informatie en op het inzien van uw behandeldossier. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier verstrekken aan derden.

Privacy statement 201FysioSport

201FysioSport hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 201FysioSport houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit niet nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u een afspraak maakt, gaat u automatisch akkoord met dit privacy statement en de algemene voorwaarden.

201FysioSport neemt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@201fysiosport.nl

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door 201FysioSport verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde, te verstaan:
  • BSN nummer;
  • Identificatiesoort;
  • Achternaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Voornaam;
  • Voorletters;
  • Straat;
  • Huisnummer;
  • Postcode;
  • Plaats;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • Geslacht;
  • Behandeldata;
  • Type behandeling;
  • Tarief behandeling;
  • Opstellen en versturen (digitale) factuur via e-mail of post;
  • Bij wanbetaling mogen bovenstaande gegevens gedeeld worden met gewenst incassobureau via e-mail of post.

Patiëntgegevens en de gezondheidsgegevens worden door 201FysioSport gebruikt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Waarborgen van uw gezondheid, te verstaan:
  • Overleg met derden (inter- en intracollegiaal overleg met fysiotherapeuten, specialisten, huisartsen etc.)
  • Dossier inzage door collega fysiotherapeuten
  • Delen van aanvullend diagnostisch materiaal per e-mail richting patiënt en/of derden

Uw persoonsgegevens worden door 201FysioSport  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor onbepaalde tijd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens 201FysioSport van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met de heer Van ’t Land.

Algemene voorwaarden

Met het starten van een behandeling bij 201FysioSport, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Kwaliteit

Alle fysiotherapeuten werkzaam binnen onze praktijk, staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en in het BIG register. Binnen onze praktijk vindt er een doorlopend onafhankelijk kwaliteitsonderzoek naar onze geleverde zorg plaats. Deze wordt uitgevoerd door Qualiview. Daarnaast is 201FysioSport lid van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Dit is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Zij werken op basis van peer review, ook wel onderlinge of collegiale toetsing genoemd.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is patiënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens 201FysioSport geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Archivering

201Fysiosport zal het tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaren. Met het verstrijken van deze periode is 201FysioSport gerechtigd om het dossier te vernietigen. Op verzoek van de patiënt kan binnen deze 5 jaar het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard.

Aansprakelijkheid

De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van het gebouw.

201FysioSport is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn.

Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart 201FysioSport tegen vorderingen van derden die stellen schade geleden te hebben door of verband houdende met door 201FysioSport ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

Betaling

De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan patiënt verleende diensten. De kosten van de behandeling van minderjarigen wordt in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.

De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de patiënt aan wie de zorg is verleend c.q. de patiënt in wiens opdracht de zorg is verleend, gehouden de factuur zelf te betalen.

Niet-verzekerde zorg wordt bij voorkeur direct na de behandeling aan de balie afgerekend, dan wel rechtstreeks in rekening gebracht bij de patiënt op basis van een factuur. 201FysioSport is gerechtigd om de factuur en/of aanmaning aan het bij 201FysioSport bekende e-mailadres, per mail toe te sturen.

Afspraken dienen 24 uur vóór de gemaakte afspraak geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht, ook wanneer de afspraak buiten schuld van de patiënt (bv door ziekte) niet door kan gaan. Let op: niet-, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden.

Betaling voor de behandelingen geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim op en staat het 201FysioSport vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

201FysioSport houdt zich het recht voor om jaarlijks haar tarieven te wijzigen.

Privacystatement

Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming van Persoonsgegevens van toepassing. Dit reglement ligt in de praktijkmap in onze wachtruimte ter inzage en u kunt het reglement terugvinden op onze de website. U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier verstrekken aan derden.

Klachten en geschillenregeling

In onze praktijk voor fysiotherapie doen we er alles aan om onze klanten/patiënten zo goed mogelijk te helpen en tevreden te stellen. Bent u toch niet tevreden over uw behandeling? Bespreek het allereerst met uw behandelend fysiotherapeut. Als u hierna toch liever uw klacht bespreekt met een onafhankelijke klachtenconsulent, kunt u dit doen door een mail te sturen naar klacht@keurmerkfysiotherapie.nl. Een van de klachtenconsulenten van Keurmerk Fysiotherapie neemt dan contact met u op en zal proberen samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen. Ook zijn wij verbonden met de klachtenregistratie van het KNGF en u kunt er ook voor kiezen uw klacht daar kenbaar te maken. Een brochure is aanwezig in de openbare wachtruimte van onze praktijk.